CONDUCEREA
FUNDATIEI „N. STEINHARDT”


1. P. S. JUSTIN HODEA SIGHETEANUL – Presedinte
2.
Protos. PANTELIMON ILIES – Presedinte executiv
3.
Pr. STEFAN ILOAIE - Vicepresedinte
4.
FLORIAN ROATIS – Vicepresedinte
5.
GEORGE ARDELEAN - Vicepresedinte
6.
GEORGE VULTURESCU - Vicepresedinte
7.
Protos. MACARIE MOTOGNA - Secretar general
8.
VASILE BÂRLE - Cenzor


STATUTUL
FUNDATIEI „N. STEINHARDT”


CAPITOLUL I
MEMBRUI FONDATOR, FORMA JURIDICA, DENUMIRE,
SEDIU SI DURATA DE ACTIVITATE

Art. 1 - FUNDATIA N. STEINHARDT este constituita în conformitate cu dispozitiile O.G.nr.26/30.01.2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005 si potrivit Actului constitutiv de:
Manastirea „Sfânta Ana” Rohia, persoana juridica româna, cu sediul în Orasul Târgu Lapus, sat Rohia nr. 18, judetul Maramures, având cod postal 435612, având CUI 7612686.
Art.2 - FUNDATIA N. STEINHARDT se reorganizeaza ca fundatie, persoana juridica româna de drept privat, neguvernamentala, apolitica si independenta, în conditiile O.G.nr.26/30.01.2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005.
Art.3 - Denumirea completa a Fundatiei este FUNDATIA N. STEINHARDT, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 61/29 iulie 1993, eliberata de Ministerul Justitiei, si aceasta va fi utilizata în toate documentele, publicatiile, înscrisurile si în toate relatiile cu tertii.
Art.4 - Sediul Fundatiei este la Manastirea „Sfânta Ana” Rohia, loc. Rohia nr. 18, cod postal 435612, judetul Maramures. Orice schimbare de sediu urmeaza a fi stabilita prin hotarârea Consiliul Director si va fi comunicata instantelor judecatoresti de care apartin vechiul si noul sediu al Fundatiei.
Art.5 - Fundatia îsi va putea înfiinta centre de lucru, sucursale, filiale, reprezentante în orice localitate din tara si din strainatate cu respectarea conditiilor legale si a prevederilor prezentului statut.
Art.6 - Fundatia se constituie pe durata nedeterminata. Ea va functiona de la data înscrierii hotarârii judecatoresti în Registrul asociatiilor si fundatiilor si îsi va înceta activitatea în conformitate cu dispozitiile legale si cu prevederile capitolului VI din prezentul statut.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI MIJLOACELE DE REALIZARE


Art.7 - Scopul principal urmarit de catre Fundatie este de a sprijini si promova prin mijloace specifice, atât pe cont propriu cât si prin asocieri temporare sau permanente cu persoane fizice, juridice, fundatii, institute, organisme guvernamentale si non-guvernamentale, române sau straine, opera cultural-religioasa a Monahului N. Steinhardt.
Art.8 - De asemenea, Fundatia îsi propune recuperarea tuturor manuscriselor edite si inedite, precum si a tuturor materialelor audio si foto apartinându-i lui N. Steinhardt.
Art.9 - În vederea realizarii scopurilor sale, Fundatia îsi propune sa dezvolte programe de actiune în urmatoarele directii:
a. va crea sau va sprijini crearea de proiecte, programe sau activitati educationale si informationale, de cercetare,
b. va elabora studii si lucrari de cercetare sau sustinere a programelor aplicate,
c. va edita, traduce si va adapta lucrarile lui Nicolae Steinhardt,
d. va organiza reuniuni, simpozioane, seminarii sau alte manifestari în tara si/sau strainatate destinate promovarii activitatilor sale sau cooperarii cu alte organizatii de profil sau persoane fizice sau juridice interesate,
e. va edita publicatii periodice sau ocazionale pentru buna informare a publicului interesat de activitatea si realizarile Fundatiei,
f. va finanta în masura posibilitatilor orice manifestare cu rol de promovare a activitatii sale,
g. va putea înfiinta sub patronajul sau si finanta centre sau tabere de studii, cercetare, creatie, informare,
h. va putea organiza orice tip de cursuri cu obiectiv educational, cultural sau informational,
i. va putea sa se asocieze temporar sau permanent, cu alte organisme similare în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creata, inclusiv participând la constituirea unor federatii, în conditiile legii,
j. va putea contracta partial sau integral programe de cercetare cu institutii de profil românesti sau straine de drept public sau privat,
k. va putea înfiinta si acorda premii si burse pentru studentii merituosi,
l. va putea desfasura si activitati economice în conditiile art. 47 si art. 48 din O.G.nr.26/30.01.2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005,
m. va desfasura orice alte activitati permise de lege si aflate în strânsa conexiune cu obiectul sau de activitate, daca acestea sunt necesare desavârsirii scopurilor Fundatiei.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL SI MIJLOACELE DE FINANTARE


Art.10 - La data constituirii, patrimoniul Fundatiei consta în bunurile existente în „Chilia N. Steinhardt” si 1.000 RON care vor fi depusi în contul fundatiei si este constituit din contributia integrala a Manastirii „Sfânta Ana” Rohia – ca membru fondator.
Art.11 Patrimoniul initial al Fundatiei se poate completa cu donatii, subventii, sponsorizari, contributii, subscriptii sau ajutoare, venituri din drepturi de autor, legate, bunuri mobile si imobile, creante, actiuni, fonduri obtinute din tara si strainatate, în lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii si din orice mijloace permise de lege.
Art.12 Fundatia poate înfiinta societati comerciale si desfasura orice alte activitati economice directe în conditiile art. 47 si art. 48 din O.G. nr.26/2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005.
Art.13 - Fundatia detine dreptul de proprietate intelectuala asupra tuturor analizelor, rapoartelor, programelor, lucrarilor, publicatiilor, etc., elaborate si/sau finantate de aceasta, care nu se confunda cu drepturile de autor detinute asupra operei lui Nicolae Steinhardt de catre succesorul sau universal – Manastirea „Sfânta Ana” Rohia.
Art.14 - Consiliul Director decide asupra modalitatilor de valorificare a rezultatelor activitatii, în conditiile legii si cu conditia ca sumele rezultate sa fie utilizate integral de catre Fundatie pentru îndeplinirea scopurilor sale.
Art.15 - Toate actele juridice si orice alte operatiuni financiare privind patrimoniul Fundatiei se încheie doar cu aprobarea Consiliului Director potrivit legii si regulilor prevazute de statut.
Art.16 Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc de catre Consiliul Director.
Art.17 Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificatii, burse.
Art.18 - Fundatia poate refuza orice donatie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului Statut.
Art.19 - Fundatia poate deschide cont la orice banca din România sau strainatate cu respectarea legislatiei în vigoare.

CAPITOLUL IV
MEMBRII FUNDATIEI


Art.20 - Membrii Fundatiei sunt:
a.) membrii fondatori
b.) membrii acceptati
c.) membrii de onoare
d.) membrii asociati
Art.21 - Membru fondator unic al Fundatiei este Manastirea „Sfânta Ana” Rohia care a participat la constituirea si înregistrarea fundatiei, care a constituit patrimoniul initial al acesteia si care este nominalizata în Actul constitutiv si în prezentul Statut.
Art.22 - Membru acceptat poate fi orice persoana fizica, indiferent de profesie, religie, sex, rasa, nationalitate, cetatenie, origine sociala sau avere, care prin cerere scrisa si aprobata de Consiliul Director manifesta dorinta de a participa la realizarea obiectivelor Fundatiei.
Art.23 - Cererea de înscriere în Fundatie echivaleaza cu aderarea la prezentul Statut
Art.24 - Membrii onorifici sunt personalitati din România sau din alte tari, cu o activitate deosebita în directia scopurilor fundatiei si care, pentru meritele lor primesc numai de la unanimitatea membrilor fondatori distinctia de membru onorific; dupa decesul/dizolvarea tuturor membrilor fondatori, calitatea de membru onorific se acorda de catre Consiliul Director, pe viata.
Art.25 - Membrii asociati pot fi institutiile, unitatile, societatile sau organizatiile orice alt tip de persoana juridica interesata în realizarea scopurilor fundatiei si care doresc sa sprijine activitatea acesteia.
Art.26 - Calitatea de membru asociat se acorda de catre Consiliul Director, în baza unei cereri si a unui memoriu justificativ, depuse de catre persoana juridica solicitanta.
Art.27 - Membrul fondator si cei acceptati au urmatoarele drepturi:
a) sa propuna programe si actiuni care sa realizeze scopurile fundatiei;
b) sa participe la programele si actiunile organizate de fundatie;
c) sa faca parte din Consiliul Director al fundatiei;
d) sa reprezinte Fundatia, cu acordul Consiliului Director, în reuniuni interne si internationale pe teme legate de sfera de activitate a Fundatiei;
e) sa contribuie la publicatiile Fundatiei N. Steinhardt si sa propuna spre publicare diferite lucrari;
f) sa faca parte din juriile pentru decernarea premiilor si burselor Fundatiei si din comisiile pentru alocarea burselor acesteia;
g) sa fie remunerati pentru activitatile permanente pe care le desfasoara în coordonarea programelor si a unitatilor componente ale Fundatiei;
h) sa deconteze cheltuielile legate de reprezentarea fundatiei;
i) sa desfasoare activitati independente cu caracter didactic, stiintific, publicistic, de consultanta, cu conditia sa respecte dreptul de proprietate intelectuala al fundatiei asupra strategiilor, programelor si publicatiilor initiate si/sau finantate de fundatie.
Art.28 - Membrii fondatori au în plus urmatoarele drepturi:
a.) sa atace în justitie deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Fundatiei, adoptate de Consiliul Director;
b.) sa aleaga membrii Consiliului Director.
Art.29 - Membrii onorifici ai Fundatiei au toate drepturile de care se bucura membrii acceptati, mai putin cele prevazute la art.27 lit. c.).
Art.30 - Membrii asociati ai Fundatiei au toate drepturile de care se bucura membrii acceptati, mai putin cele prevazute la art.27 lit .c.), lit. g) si lit. h).
Art.31 - Toti membrii Fundatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte statutul fundatiei si deciziile organelor de conducere ale acesteia;
b) sa contribuie activ la realizarea scopurilor fundatiei;
c) sa actioneze pentru cresterea notorietatii si prestigiului fundatiei;
d) sa nu întreprinda nici o actiune care, prin natura sau implicatiile ei, ar putea aduce atingere scopurilor si intereselor fundatiei.
Art.32 - Calitatea de membru al fundatiei se pierde:
a) la cerere;
b) în cazul încetarii activitatii fundatiei;
c) în caz exceptional, prin excludere, daca persoana respectiva comite infractiuni condamnate de legea penala sau daca, prin activitatea sa, lezeaza scopurile fundatiei. In acest caz, excluderea se decide de catre Consiliul Director;
d) prin deces în cazul persoanelor fizice sau prin dizolvare si lichidare în cazul membrilor asociati persoane juridice.
Art.33 - Pentru buna functionare a fundatiei, Consiliul Director poate hotara angajarea de personal în conditiile Codului Muncii si elaborarea unei scheme de resurse umane, evidentiate pe departamente.

CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL


Art.34 - Fundatia are urmatoarea structura de organizare:
a) Consiliul Director - organul de conducere si administrare al Fundatiei;
b) Cenzorul Fundatiei - organul de control financiar intern al Fundatiei.
Sectiunea 1 - Consiliul Director
Art.35 - Organul de conducere si administrare al Fundatiei este Consiliul Director format din 7 membri numiti prin prezentul Statut astfel:
Presedinte: - P. S. JUSTIN HODEA SIGHETEANUL – arhiereu .vicar al Episcopiei Maramuresului si Satmarului;
Presedinte executiv: - Protos. PANTELIMON (PETRU) ILIES – egumenul Manastirii „Sfânta Ana” Rohia;
Vicepresedinte: - VIRGIL BULAT
Vicepresedinte: - FLORIAN ROATIS
Vicepresedinte: - GEORGE ARDELEAN
Vicepresedinte: - GEORGE VULTURESCU
Secretar general: - Protos. MACARIE (MIRCEA-DUMITRU) MOTOGNA -bibliotecarul Manastirii „Sfânta. Ana” Rohia
a) întotdeauna Presedintele executiv al fundatiei va fi staretul Manastirii „Sfânta Ana” Rohia, iar Secretarul general va fi bibliotecarul manastirii.
b) Vicepresedintii Fundatiei sunt desemnati de catre fondator pe o perioada de 5 ani.
Art.36 - Consiliul Director asigura realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei, în acest sens având urmatoarele atributii:
a) stabileste strategia generala si programele Fundatiei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
c) alegerea si revocarea cenzorul sau a Comisiei de cenzori, dupa caz;
d) alege noul membru al Consiliului Director atunci când unul dintre membrii sai initiali îsi pierde aceasta calitate;
e) hotaraste cine reprezinta Fundatia în relatiile cu tertii, în plan intern si international cât si în justitie ori în fata autoritatilor;
f) înfiinteaza filiale;
g) încheie acte juridice, în numele si pe seama Fundatiei;
h) executa bugetul de venituri si cheltuieli;
i) aproba organigrama si strategia de personal a Fundatiei;
j) modifica Statutul Fundatiei si Actul Constitutiv;
k) aproba regulamentele de acordare a burselor de studii, premiilor si subventiilor de orice fel;
l) aproba mandatul reprezentantilor Fundatiei la reuniuni nationale si internationale;
m) aproba Raportul anual al Fundatiei;
n) aproba Raportul cenzorului;
o) decide schimbarea sediului Fundatiei;
p) exercita orice alte atributii necesare scopurilor Fundatiei cu respectarea legii si a Statutului.
Art.37 - Deciziile Consiliului Director contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului pot fi atacate în justitie, în conditiile art. 29 alin.4 din O.G.nr.26/30.01.2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005, de fondator sau de oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotriva si au cerut sa se însereze aceasta în procesul-verbal de sedinta.
Art.38 - Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator ori sunt straine de Fundatie, pentru a exercita una ori mai multe dintre atributiile sale, în conditiile unui mandat expres.
Art.39 - Consiliul Director se întruneste semestrial sau ori de câte ori nevoile Fundatiei o impun.
Art.40 - Convocarea se face în scris de catre Presedintele Fundatiei sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de catre Presedintele executiv al Fundatiei, cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii.
Art.41 - Conducerea Consiliului Director se face de Presedinte, iar în lipsa acestuia, de Presedintele executiv.
Art.42 - Consiliul Director este statutar întrunit în prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai.
Art.43 - Membrii absenti vor putea vota prin corespondenta sau printr-un mandatar special.
Art.44 - Consiliul Director ia în mod valabil hotarâri cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti sau reprezentati.
Art.45 - Hotarârile Consiliului Director se consemneaza în procesele verbale încheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Art.46 - Calitatea de membru al Consiliului Director înceteaza în urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea exercitarii atributiilor sale pe o perioada mai mare de 4 luni, indiferent de motiv;
b) savârsirea unor fapte antisociale sau încheierea unor acte juridice care afecteaza patrimoniul sau prestigiul Fundatiei;
c) demisie;
d) deces.
Art.47 - În cel mult 15 zile de la data intervenirii uneia din aceste situatii, membrii Consiliului Director în functie vor desemna un nou membru al Consiliului Director.
Art.48 - În cazul în care Consiliul Director nu are nici un membru în functie, fondatorul va desemna un nou Consiliu Director în cel mult sase luni de la data încetarii mandatului ultimului membru al Consiliului Director.
Art.49 - Daca nici unul dintre fondatori nu se mai gaseste în viata vor deveni incidente dispozitiile art.30 alin 2 din O.G.nr.26/30.01.2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005, sau Fundatia se va dizolva daca aceasta situatie dainuie mai mult de un an.

Sectiunea 2 – Cenzorul
Art.50 - Controlul financiar al Fundatiei este asigurat de un cenzor ales de Consiliul Director; Cenzorul fundatiei va fi ales în termen de 60 de zile de la data aprobarii Actului Constitutiv si Statutului Fundatiei.
Art.51 - În realizarea competentei sale cenzorul:
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul Fundatiei;
b) examineaza balantele contabile si executia bugetara;
c) întocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului Director;
d) poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
e) auditeaza situatiile financiar contabile;
f) verifica daca registrele de contabilitate sunt tinute la zi, daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil, verificarea financiara a acordarii premiilor, gratificatiilor si burselor.
g) are acces în orice moment la toate documentele contabile ale Fundatiei;
h) primeste o îndemnizatie lunara stabilita de Consiliul Director
i) exercita orice alte drepturi si îndeplineste orice alte obligatii prevazute în statut sau stabilite de Consiliului Director
Art.52 - Cenzorul este ales pe o perioada de 2 ani, dar el poate renunta la functia sa cu un preaviz de cel putin 30 zile.
Art.53 - În caz de imposibilitate de exercitare a functiei de catre cenzor, mai mult de 30 zile, Consiliul Director va numi un nou Cenzor.


CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA


Art.54 – Fundatia îsi înceteaza activitatea în conformitate cu dispozitiile art. 54 alin. 2, art. 58 si 59 ale O.G.nr.26/30.01.2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005.
Art.55 - În cazul încetarii activitatii, patrimoniul Fundatiei este transmis Manastirii „Sfânta Ana” Rohia – fondatorul unic al Fundatiei.


CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE


Art.56 - Prezentul statut este valabil pe toata durata existentei Fundatiei, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai pe baza hotarârii Consiliului Director si cu respectarea reglementarilor legale.
Art.57 - Prevederile prezentului Statut se completeaza cu normele legale imperative cuprinse în legislatia în vigoare.
Art.58 - Membrii Fundatiei recunosc prin aderare dispozitiile prezentului Statut fiind întru totul de acord cu acestea si obligându-se astfel sa le respecte.


MEMBRU FONDATOR
1. Manastirea „Sfânta Ana” Rohia.

 
Modificat: Babici Aida